cerovic.jpg Ekonomski fakultet u Beogradu upisao je 1973. i na istom diplomirao 1977. godine. Postdiplomske studije upisao 1978. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i iste završio odbranom magistarskog rada  "Samoupravno organizovanje i udruživanje turističke privrede Srbije" 1981. godini. Doktorsku disertaciju odbranio marta 2002. godine na Univerzitetu u Novom Sadu-Fakultetu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, na temu "Strategijsko prilagođavanje turističke privrede Srbije tržišnim promenama".

Odmah nakon diplomiranja na Ekonomskom fakultetu zaposlio se u GK SK Beograda. Nakon toga, 1985. prelazi u R.O. "Beogradgradnja" na mesto pomoćnika generalnog direktora za plan i razvoj. Takođe, iste godine prelazi u HP "Metropol" na mesto direktora OOUR-a hotel "Metropol", na kome se zadržava do 1987. godine, a nakon toga postaje generalni direktor HP "Metropol". Na tom mestu ostaje do 1998. godine, nakon čega je izabran za Ministra turizma Vlade Republike Srbije i istovremeno razrešava se dužnosti generalnog direktora i kolektiv HP "Metropol" d.d. bira ga za predsednika Upravnog odbora HP "Metropol". Takođe, obavlja i funkciju potpredsednika kompanije “Dunav osiguranje” zaduženog za turizam. Na PMF-departmant za geografiju, turizam i hotelijerstvu u Novom Sadu, izabran je za docenta na predmetu MENADŽMENT U TURIZMU marta 2003. godine. Izabran je u zvanje vanrednog profesora novembra 2007. godine na Univerzitetu u Novom Sadu, PMF-departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo. U zvanje redovnog profesora izabran je 2012. Na funkciju Dekana Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment izabran je 2014. Na Univerzitetu Singidunum, Fakultet za turistički i hotelijrski menadžment je od 1.03.2008. godine na predmetima: Ekonomija, Makroekonomija, Menadžment u hotelijerstvu, Kontrola i revizija hotelskog poslovanja i Projektovanje izgradnja i zaštita prostora u hotelijerstvu, Upravljanje ljudskim resursima u hotelijerstvu, Ekonomsko-finansijska analiza hotelijerskih i turističkih preduzeća i Ekonomika turizma.

U toku svog petnaestogodišnjeg rada u turističkoj privredi obavlja i razne druge dužnosti. Tako je u dva mandata obavljao funkciju predsednika Udruženja turističko - ugostiteljske privrede Srbije, u dva mandata bio član predsedništva turističke organizacije Beograda, u dva mandata član Republičke privredne komore i odbora za ugostiteljstvo i turizam; u dva mandata član Privredne komore grada Beograda i Komisije za ugostiteljstvo i turizam, takođe, u Privrednoj komori Jugoslavije član Komisije i odbora za turizam, kao i odbora za marketing i menadžment. Funkciju člana predsedništva turističke organizacije Aranđelovac obavljao je u jednom mandatu.

U okviru nastupa turističko - ugostiteljske privrede u Izraelu 1989. predsednik je uređivačkog odbora za izradu kataloga  "Investicije u turizmu Srbije". Na funkciji Ministra turizma u Vladi Republike Srbije nalazi se od 1998. godine, i shodno toj funkciji, aktivno je učestvovao u izradi "Strategija razvoja turizma Republike Srbije" usvojene januara 1999. godine, "Izmena i dopuna Zakona o turizmu" Republike Srbije, usvojene decembra 1999. godine, kao i u nizu drugih zakonskih i podzakonskih akata koji su doprineli ekonomskom jačanju ove privredne grane. Učestvovao je u izradi strategije razvoja turizma Beograda, kao i u projektima Edukacija kadrova u turizmu Srbije. Dobitnik je priznanja “Turistički cvet Srbije” za 1987. godinu.

Na Prirodno-matemačkom fakultetu u Novom Sadu i Nišu predavao je predmete: Menadžment u turizmu, Menadžment turističke privrede, Menadžment u restoraterstvu, Menadžment u hotelijerstvu, Marketing u turizmu i Istraživanje tržišta i zaštita potrošača.

U toku svog profesinalnog, stručnog i naučnog angažovanja objavio je preko 140 naučno-stručnih radova iz oblasti ekonomike preduzeća, turizma, menadžmenta u turizmu i hotelijerstvu, ekonomije, upravljanja ljudskim resursima itd., autor je dva projekta o investicionom ulaganju u hotele za partnera iz Engleske, učestvovao u izradi 4 projekta.

Do sada je objavio 2 monografije, “Strategijski menadžment turističke privrede Srbije” -2002. i Strategijski menadžment u turizmu - 2009. godine, udžbenike "Menadžment u turizmu" i Istraživanje turističkog tržišta koji su udžbenici za redovne i poslediplomske studije na PMF u Novom Sadu, udžbenik Projektovanje i izgradnja hotela, Upravljanje ljudskim resursima u hotelijerstvu, Ekonomsko-finansijska analiza hotelijerskih i turističkih preduzeća koji su udžbenici na Univerzitetu Singidunum-FTHM. Takođe objavio je preko 140 naučno stručnih radova u domaćim i strani vodećim naučnim časopisima. Član je u nekoliko naučnih odbora međunarodnih i domaćih naučnih časopisa, kao i njihov recezent.

Prijatelji foruma

Prijavi se

Da li ste se registrovali? Ako ne, možete to učiniti sada.
Kotizacija
Cena kotizacije za XIV forum hotelijera iznosi 5.490 dinara + pdv. POPUST od 10% imaju pretplatnici časopisa Turistički Svet!
Saznaj više